Integritetspolicy
Denna integritets- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies).

Denna policy gäller för följande bolag och verksamheter.

Rättvik Bowling & Krog AB (556691-4304)
Enåbadsvägen
795 32 Rättvik

Falun Bowling & Krog AB (556977-6221)
Myntgatan 43A
79160 Falun

Hudik Nöje AB (559091-5137)
Köpmanbergsvägen 1
824 50 Hudiksvall

Trägår’n Bar & Grill (Restaurang)
Stora toget, Falun
Nordahls Väg, Rättvik
Norsgatan 25, Leksand
Malnvägen 38, Hudiksvall

Classic Kalaset (Festival)
Enåbadsvägen, Rättvik

Rättvik/Falun Bowling & Krog kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Rättvik/Falun Bowling & Krog kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.
Rättvik/Falun Bowling & Krog kommer att behandla följande personliga uppgifter:

• Personuppgifter (namn, telefonnummer, e-post, adress, inloggningsuppgifter) som lämnas i samband med chattfunktion, intresseanmälan, nedladdning av guider, supportärenden och kontaktformulär sparas för det syfte du fyllt i formuläret så att vi ska kunna kontakta dig i enlighet med din önskan. Våra nyhetsbrev är enkla att avanmäla sig från och i det fallet tar vi bort dina personuppgifter från utskickslistan.
• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.
• Om du kontaktar Rättvik/Falun Bowling & Krog, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Rättvik/Falun Bowling & Krog igen.

Laglighet i behandlingen
Rättvik/Falun Bowling & Krog kommer att:
• Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
• Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
• Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
• Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
• Vi kommer alltså inte att ge bort, sälja, byta eller på annat sätt missbruka din e-postadress eller övriga uppgifter som du lämnar till oss.
• Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
• Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål.
• Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Rättvik/Falun Bowling & Krog i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling
Rättvik/Falun Bowling & Krog samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.
Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och Rättvik/Falun Bowling & Krog, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Rättvik/Falun Bowling & Krog åtaganden enligt det aktuella avtalet.
Rättvik/Falun Bowling & Krog kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Rättvik/Falun Bowling & Krog är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Kamerabevakning
Rättvik/Falun Bowling & Krog kamerabevakar utsatta och kritiska delar av verksamheten för att förhindra och utreda brott och olaga intrång. Kamerabevakningen innehåller video samt ljud och tillämpas på ett sådant sätt att endast obehöriga dokumenteras.

Hur skyddar vi din information?
Din personliga information lagras bakom säkrade nätverk och är tillgänglig för enbart ett begränsat antal personer som har speciella rättigheter till dessa system. Dessa personer är skyldiga att hålla informationen konfidentiell. Dessutom, all känslig information som lagras är krypterad via SSL (Secure Socket Layer technology).

Din rätt till dina personuppgifter
Du har rätt och möjlighet till att påverka den information som sparas om dig. Rättvik/Falun Bowling & Krog kommer på eget samt kunds initiativ rätta uppgifter som är felaktiga. Du kan när du vill begära att de uppgifter vi har om dig tas bort eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Anser du att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du kontakta oss eller Datainspektionen. Du kan när du vill välja att avstå från att ta emot marknadskommunikation från oss genom att kontakta oss eller genom att avregistrera dig från exempelvis våra nyhetsbrev. Om du vill tacka nej till all form av kommunikation från oss är du välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

Cookies
Rättvik/Falun Bowling & Krog använder cookies på sin webbplats.

Säkerhet
Rättvik/Falun Bowling & Krog säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.
Rättvik/Falun Bowling & Krog använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna sekretesspolicy
Rättvik/Falun Bowling & Krog förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras offentligt. Policyn gäller från och med 2019-04-29.